دختر کره ای لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3511 76.09% with 46 votes

سادگی لباس کره ای تا بازی برای دختران ساخته شده است. راهنما بانوی ناز کره ای به پیراستن و آماده شدن برای تاریخ خود را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpKorean