داستان شادی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تنظیم یک میز ناهار خوری زیبا و غذا برای این دوستداران.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyStory