ایندیانا جونز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

جمع آوری تمام کلید برای باز کردن سطح بعدی.

کنترل بازی:
کلید های arrow - جنبش

PuzzleIndianaJones