Hoppin'Tại Condos bơ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Một kết hợp nhanh chóng của một vỏ chết dính với một trung tâm puzzley chiếm mất tập trung này lớn nhỏ.
Làm thế nào nhiều cách bạn có thể giết chết các nhân vật khác nhau trước khi bạn nhận được nhân vật chính thông qua mức độ?


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleStickAndroid HoppinAvocadoCondos