هالی Hobbie: بسته پیک نیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

هالی است جلسه کری و امی برای پیک نیک هی دختران باشگاه. راهنما ویژه اضافی آن را با بسته بندی به عنوان بسیاری از موضوعات به عنوان شما می توانید. با استفاده از سبد خرید برای گرفتن اقلام به عنوان بسیاری که ممکن است قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
موس برای حرکت به سبد خرید.
دکمه ماوس گرفتن اقلام را ترک کرد.

Mouse SkillCollecting FoodAdverHollyHobbiePackPicnic