مرد شیرینی زنجفیلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کمک به لباس تا این مرد شیرینی زنجفیلی قبل از او خورده می شود!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

KidsDress UpFoodGingerbread