هرزگرد دوستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

نگاهی قابل اعتماد همراه حیوان خانگی خود را در قدم زدن سریع از طریق زمینه، سواحل، و جنگل!

کنترل بازی:
کلید فلش - حرکت می کند کلید های WASD
- حرکت (فقط حالت دو نفره).

RacingGirlGirlsFreewheelingFriends