شیدایی دونات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مدیریت فروشگاه شیرینی بی شیرینی به شما به عنوان ساخت دونات برای مشتریان مشخصات خود را. دان 'تی ساخت آنها اشتباه است!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlFoodFood ServingGirlsDonutsMania