دیوانه از دو طرف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

پرتاب مواد به افرادی که در حال گوش دادن نیست از دو طرف.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

ActionThrowingFunnyCrazyAmphi