کودی فروشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بانوی بسیار جوان تا به بسیاری از لباس های زیبا برای او تبدیل به زیبایی کل. از آن لذت ببرید پانسمان او را!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpCodyShop