شیکاگو بزرگ مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

لباس تا این بانوی شیک به بهترین سبک او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpChicaFashion