کانادایی - بمب افکن آب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک هواپیمای آتش نشانی را بکشید، دریاچه ها را پر کنید تا مخزن را با آب پر کنید و سعی کنید آتش را خاموش کنید

کنترل بازی:
در بازی

Simulation Flying Fire Aircraft Side Scrolling