Boxhead: اتاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چه مدت می تواند شما را در مقابل یورش انسان زنده زنده ماندن با استفاده از آرایه ای از سلاح های بسیار جذاب و مواد منفجره برای زنده ماندن از یورش انسان زنده!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت و نوار فضا به ساقه. برای تغییر سلاح استفاده از NumKeys (1-8).

AdventureBoxheadActionZombiesShootingRooms