نبرد ستاره امپراتوری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساخت تا شهر خود را در حالی که دفاع در برابر نیروهای سرخ در این بازی استراتژی اعتیاد آور است.

کنترل بازی:
مطمئن شوید به دستورالعمل بازی دفعات بازدید: قبل از بازی.

SkillStrategyBattleStarEmpire