باربی در لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

او دوست دارد شما را به او لباس با لباسهای ظریف ترین. آیا دختران لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpBarbieGowns