جایزه لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

را انتخاب کنید یک لباس خوب برای این دختر و لباس او را تا.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpAward