سن از ژاپن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

ساخت خط 3 در این سطح 8 ژاپنی بازی مضمون.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleMatching Android Japan