آشپز کلاس جهانی: ژاپن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

غذاهای ژاپنی در طول قرن ها به عنوان یک نتیجه از بسیاری از تغییرات سیاسی و اجتماعی توسعه یافته است. آشپزی در نهایت با ظهور عصر قرون وسطی که در ریختن نخبهگرایی با سن از حکومت شوگان آغازگر تغییر کرده است. در اوایل عصر مدرن تغییرات گسترده صورت گرفت که معرفی فرهنگ های غیر ژاپنی، فرهنگ غربی که مهمترین آنها، به ژاپن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlCookingGirlsWorldClassChefJapan