Aderans جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

کشتن تمام دشمنان در جنگل

کنترل بازی:
B = بمب انجمن R = بازنگری فضای
= تغییر سلاح
ماوس = هدف و کلیک کنید به ساقه

ShootingAderansForest