زامبی بقا راهرو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ببینید اگر شما می توانید از طریق آخرالزمان انسان زنده در راهرو تاریک زندگی می کنند. زامبی ها بیرون آمدن از هر گوشه و هر درب. بازو با یک هفت تیر، را از گله زامبی های دریافتی. به یاد داشته باشید، زامبی تنها از عکس سر جان خود را از دست می دهند.

کنترل بازی:

ساقه و هدف را با ماوس خود.

ShootingActionZombiesFirst Person ShooterGunsAndroid HallwaySurvival