دختر وگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس یا عریان یک دختر رواج.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpVogueGirl