لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما هم آنها را دوست دارم و یا از آنها بدم میاید. اما آیا می دانستید لباس شیک می تواند بیش از حد؟ سپس این بازی آمده است!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpUniforms