روح بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیاده روی را از طریق کوه ها، شلیک کردن اسکلت و استفاده از حملات غوغا در برابر ارواح.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن S - پرش
D - شلیک کنید.

ActionShoot 'em UpGhost