Huntloween بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مبارزه با موجودات سایه تیره به عنوان شما را با شتاب جواهرات و نوسان شمشیر خود را. دان 'تی را از آسیب دیدن بیش از حد.

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت H
- حمله G
- پرش فاصله
- داش.

FightingActionGhostHuntloween