تک: سنگ ماه جنون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

چنگ زدن به orbs و موانع جاخالی دادن در این بازی sidescroller ثابت.

کنترل بازی:
بر روی زمین:.
تا کلید فلش - پرش به انجمن فلش سمت چپ کلیدی - آهسته پایین
است راست کلید فلش - سرعت بالا در
پایین کلید فلش - دولا شدن
فاصله - اشیاء Headbutt انهدام پذیر انجمن
در آسمان: انجمن بالا arrow کلید - آهسته پایین گالری کلید فلش چپ - هدایت به چپ راست کلید فلش
- هدایت راست
پایین کلید فلش - سرعت. است.

AdventureCollecting MoonstoneMadness