ستاره سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

هدف از این بازی است به پیوند سه یا بیشتر از همان رنگ ستاره با هم.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleBallMatching Android StarMagic