چلپ چلوپ برگشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

قطره از مایع به ایجاد یک واکنش زنجیره ای برای روشن شدن هیئت مدیره.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleSplashBack