فضا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جمع آوری پول و قدرت یو پی اس قبل از بیگانه دشمن می کند. بین هر سطح شما باید امکان خرید و ارتقاء.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionSpace