پیراستن لباس فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در آینده ای دور، ما ممکن است در فضا زندگی می کنند، اما این معنا نیست که ما را در احساس ما از سبک. ما فقط باید برای رسیدن به پوشیدن لباس های تکنولوژیک و احساس مانند در یک فیلم علمی تخیلی زندگی می کردند استفاده می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsSpaceSuitDressup