شلیک EM بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

خراب کردن بچه بد را قبل از آنها به شما شلیک، اما ترک بچه ها بی گناه به تنهایی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionShoot