داغ LZ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

'ها 1968، شما به ویتنام پیش نویس در جنگل دفاع در مبارزه با آتش برای زندگی خود را برای مبارزه با. آیا می توانم جنون زندگی می کنید؟ می تواند شما را از خواب بیدار و 365 زنده ماندن! برای تکمیل 52 هفته با جمع آوری مهمات چتر نجات به سوخت M16 خود را قابل اعتماد به منظور از بین بردن دشمن. هشدار داده می شود را برای بمب آتشزا صبر کنید نیست.

کنترل بازی:
کلید فلش حرکت می کند.
نوار به فضا آتش M16.

ActionShoot 'em Up