سرکش در مقابل شر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سرکش در مقابل شر یک نوبت به نوبه خود به نوبه خود سیاه چال بازی خیزشی پیکسل هنر است. در هر زندان، هدف شما این است که به سطح پایین سفر کنید تا به پله فرار برسید و بتوانید به سمت شمال بیشتر در نقشه جهان سفر کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Fighting Action Sword Html5 Action Rpg (hack And Slash)