حلقه و چوب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

به رشد در جهات خاص بر چوب زیر درخت را کلیک کنید.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی دکمه زیر درخت به رشد در جهات خاص.

SkillTreeRingsSticks