ریش قرمز در شکار طلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جمع آوری تمام مهره های رنگی و رسیدن به خروج!

کنترل بازی:
کلید های arrow برای جنبش
فضایی به پرش

ArcadePlatformsWaterBeardGoldHunt