پارکور و گارد: جعبه! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در بازی پازل منطقی، پارکور و گرگ شما باید موانع مختلف را با موس خود حرکت دهید تا راه را برای موتور کوچک خود آزاد کنید.

کنترل بازی:
در بازی

پازل٪ 0a ماوس مهارت٪ 0a مانع٪ 0a زمان بندی٪ 0a تفکر