پارک پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برای رفتن برای قدم زدن در پارک، دختران به پوشیدن لباس های راحت استفاده می شود، اما به یاد داشته باشید که به دنبال مد روز: شما ممکن است کسی ناز دیدار خواهد کرد، شما هیچ وقت نمی دانید. بدیهی است، هیچ دختر باید نگاه خود را نادیده می گیرند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPark