اوران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

جمع آوری سکه ها در هر سطح برای باز کردن درب را به سطح بعدی.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش.

AdventureStickObstacleCollecting Oran