Đào tạo tinh thần - Visual Challenge Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Thách thức Mentals và chơi các trò chơi nhỏ bốn của họ để chứng minh sức mạnh tinh thần của bạn và sức mạnh hình ảnh!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chọn câu trả lời đúng ..

EducationalSeriesQuizzMentalTrainingVisualChallenge