مراقبت از تسویه حساب جادویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حاکم پادشاهی رنگین کمان همیشه با کار او مشغول است. او بعد از برنامه کار سنگین او نیاز به استراحت و پیشی دارد. می توانید او را حمام بدهید و زخم های او را درمان کنید. به او احساس تازه و قبل از اینکه شما اجازه دهید او را به بازگشت به کار، لباس او را در یک لباس رنگارنگ! حالا بازی کن

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up Horse Android Html5 Makeover / Make-up Mobile Iphone Ipad Touchscreen