Kitchenmahjong بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

KitchenMajong بازی فال ماهجونگ است که با استفاده از آیکون های آشپز است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultKitchenmahjong