ژاپن قلعه فال ماهجونگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی برج فال ماهجونگ در ژاپن باستان تنظیم شده است. برای از بین بردن این دو کاشی ، دو کاشی آزاد و برجسته را با هم ترکیب کنید. تمام کاشی ها را از طرح جدا کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Matching Timing Android Html5 Mobile Touchscreen Mahjong