به آسمان صعود کن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

گیاهان را هدایت کنید و آنها را به آسمان ببرید.

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Plant Unity Webgl Thinking