چهار مشکل رنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

ادعا می کنند که بیشتر منطقه با رنگ خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillFourColorProblem