درباره تاپس رنگ لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تاپس رنگ هستند تمام خشم این فصل و به درستی چون آنها آنقدر همه کاره است. نگاهی به این تاپس و لایه آنها را بیش از دختران مورد علاقه پاتابه لاغر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpAboutColorTops