حزب تعطیلات فانتزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

طراحی یک نگاه جشن و گرم برای حزب تعطیلات فانتزی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFancyHolidayParty