سقوط مکعب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

سعی کنید برای روشن شدن جدول، 2، 3، و یا چند مکعب را کلیک کنید تا آنها را ناپدید می شوند!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid FallingCubes