اژدها هگزا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

اشیاء کلیک کنید به شکل 3 یا بیشتر از اشیاء همان رنگی در عمودی یا مورب. شما باید عجله قبل از زمان اجرا می شود خارج. hexas های ویژه چشمک زدن برای تبخیر اشیاء بیشتر وجود دارد. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Matching DragonsHexa