جزیره توپ توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

سبک زوما توپ توپ مضمون بازی های منطبق. گرفتن توپ و میدان توپ از بین بردن آنها از خط.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBallMatching CanonAndroid CannonIsland