مشغول برگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید به برگر و سفارشات مشتریان دیگر به همان سرعتی که شما می توانید!

کنترل بازی:
ماوس - تعامل

BurgerBusy