XXXL برگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سعی کنید به ایجاد برخی از برگر با توجه به دستور!

کنترل بازی:
ماوس - آماده سازی غذا.

BurgerXxxl